Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Transporto priemonių pažymėjimai:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 4. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 12. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 13. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 15. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 16. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 17. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 18. Organizuoja informacinės, pažintinės ir rekreacinės infrastruktūros įrengimą bei kitų kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą.
 19. Kaupia ir sistemina statinių projektų, teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentų bylų archyvą.
 20. Pagal kompetenciją atstovauja parko direkcijai nagrinėjant statybų, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimus regioniniame parke ir direkcijai priskirtose saugomose teritorijose.
 21. Organizuoja parko direkcijos administracinės informacijos surinkimą ir publikavimą direkcijos internetiniame puslapyje teisės aktų nustatyta tvarka.
 22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.