Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Vyriausiasis specialistas (finansams) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

1.3. gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

1.4. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius finansinę ūkinę veiklą, buhalterinę apskaitą, biudžeto sudarymo ir vykdymo, darbuotojų darbo apmokėjimą; valstybės turto naudojimą, valstybės kapitalo investicijų planavimą, mokesčių politiką;

1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

1.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.7. mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Vyriausiojo specialisto (finansams) funkcijos:

2.1.                vykdyti žaliavų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei biologinio turto ir piniginių lėšų pirminę apskaitą;

2.2. vykdyti Direkcijos pajamų apskaitą;

2.3. tikrinti žaliavų, materialinių vertybių nurašymo teisingumą;

2.4. tikrinti pirminių bei apmokėjimui pateiktų dokumentų atitiktį finansinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms;

2.5. vizuoti pirminius dokumentus, nurodant finansavimo šaltinius, programas, priemones, projektus, išlaidų straipsnius;

2.6. rengti ir teikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;

2.7. dalyvauti atliekant žaliavų, materialinių vertybių, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo bei biologinio turto ir piniginių lėšų inventorizacijoje;

2.8. teikti pasiūlymus dėl racionalesnio lėšų panaudojimo galimybių;

2.9. vykdyti kitus Skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis finansiniais klausimais.