Pareigų aprašymas Spausdinti

Vy. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, studijų kryptis – finansai, buhalterinė apskaita;
 2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinę – finansinę regioninio parko direkcijos veiklą;
 3. mokėti valdyti informaciją: kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: buhalterinėmis apskaitos programomis „Navision“, „Stekas“, „Profit-W“, teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu;
 7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

Šias pareigas einantis darbuotjas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia programų sąmatų projektus, programų sąmatas pagal programas, priemones, funkcinę ir ekonominę išlaidų klasifikaciją;
 2. analizuoja programų sąmatų vykdymą, prireikus rengia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, siekdamas racionalesnio ir taupesnio lėšų panaudojimo;
 3. atlieka valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes;
 4. tikrina pirminių bei apmokėjimui pateiktų dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms;
 5. kontroliuoja, ar lėšos tam tikslui yra numatytos sąmatoje, finansavimo sutartyje, ar tam pakanka lėšų;

 6. vizuoja pirminius dokumentus, nurodydamas finansavimo šaltinius, programas, priemones, projektus, išlaidų straipsnius, sąnaudų sąskaitas;

 7. rengia pripažinto arba netinkamo naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktus;

 8. dalyvauja organizuojant ir vykdant metinę Direkcijos turto inventorizaciją;

 9. vykdo Direkcijos finansų išankstinę finansų kontrolę siekdamas finansinių išteklių racionalaus panaudojimo;

 10. vykdo numeruotų dokumentų blankų - lankytojų bilietų saugojimą, apskaitą ir išdavimą atskaitingiems asmenims;

 11. išrašo Direkcijos teikiamų paslaugų sąskaitas faktūras;

 12. išduoda Direkcijos tarnybinių automobilių ir traktorių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimo atitikimą patvirtintai kuro normai;

 13. vykdo vandens, elektros apskaitos kontrolę, deklaruoja skaitiklių duomenis;

 14. veda Direkcijos medžiagų ir žaliavų, kanceliarinių prekių, kuro, atsarginių dalių apskaitą, rengia atsargų nurašymo aktus ir pagal nustatytus terminus teikia centralizuotai buhalterinės apskaitos funkcijas atliekančiai įstaigai;

 15. teikia duomenis, reikalingus centralizuotai personalo administravimo funkcijas atliekančiai įstaigai;

 16. apdoroja ir koordinuoja su personalo administravimu susijusią informaciją, gaunamą iš centralizuotai atliekančios funkcijas įstaigos;

 17. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;

 18. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;

 19. organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;

 20. padeda kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

 21. atlieka duomenų apsaugos specialisto funkcijas Direkcijoje;

 22. formuoja Direkcijos bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, ruošia bylas ir perduoda archyviniam saugojimui į Direkcijos archyvą;

 23. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Direkcijos darbuotojais, kitomis institucijomis;

 24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius Direktoriaus pavedimus.