Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei kitais su jo funkcijomis susijusiais teisės aktais;
 2. turėti aukštąjį išsilavinimą;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, Dubysos regioninio parko tikslus ir uždavinius;
 4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti,analizuoti duomenis ir informaciją, apibendrinti bei rengti išvadas, svavarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų vykdymo ir raštvedybos reikalavimus;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 7. mokėti anglų kalbą;
 8. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. aptarnauja lankytojus Regioninio parko lankytojų centre, teikia informaciją lankytojams, suinteresuotoms grupėms apie Regioninio parko vertybes, Direkcijos veiklą ir teikiamas paslaugas;
 2. kaupia, rengia ir viešina informaciją apie Regioninio parko vertybes, jų apsaugą, lankytinas vietas ir objektus, rekreacinę infrastruktūrą;
 3. savo kompetencijos ribose pildo ir tanuajina informaciją Direkcijos internetinėje svetainėje, įstaigos socialinių tinklų paskyrose, rengia ir platina Direkcijos informacinius pranešimus žiniasklaidai ir visuomenei;
 4. organizuoja edukacinių programų, ekskursijų maršrutų, paslaugų paketų, ekologinio ugdymo programų sudarymą ir viešinimą;
 5. veda ekskursijas ir edukacines programas;
 6. organizuoja ir koordinuoja Direkcijos pažintinius ir kultūrinius renginius;
 7. organizuoja lankytojų apskaitą Regioninio parko lankytojų centre ir Direkcijos renginiuose pagal nustatytą formą ir teikia suvestines;
 8. dalyvauja seminaruose, mugėse, parodose ir kituose renginiuose pristatant Regioninį parką;
 9. rengia paraiškas ekologinio švietimo programoms finansuoti;
 10. organizuoja parodasRegioninio parko lankytojų centre;
 11. laiku sutvarko pirminę dokumentaciją, dalyvauja savo veiklos srityse rengiant Direkcijos veiklos planus ir ataskaitas;
 12. priima grynus pinigus, atsiskaito ir įneša grynus pinigus į Direkcijos sąskaitą pagal nustatytą tvarką;
 13. dalyvauja Direkcijos vykdomuose projektuose, renginiuose ir kitoje veikloje;
 14. valdo, prižiūri jam patikėtą materialųjį  turtą;
 15. pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus;
 16. vykdo kitus Direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai;
 17. vykdo ir laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, LR Aplinkos ministro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymų, Direkcijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, Parko nuostatų bei kitų su jo funkcijomis susijusių teisės aktų. Turistinio sezono metu dirba pagal Direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. Kasmetinės apmokamos atostogos suteikiamos ne turistinio sezono metu.