Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atitikimas kitiems reikalavimams:

Transporto priemonių pažymėjimai:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 12. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 13. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
 14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 15. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
 16. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 17. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 18. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
 19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
 20. Vadovaujantis regioninio parko tvarkymo, gamtotvarkos planais ir projektais, organizuoja, koordinuoja bei vykdo regioninio parko teritorijoje esančių draustinių bei direkcijai priskirtų saugomų teritorijų biologinės įvairovės apsaugą, sunaikintų ir pažeistų gamtinių kompleksų bei objektų atkūrimą.
 21. Renka medžiagą informacijos priemonių (ekspozicijų, informacinių stendų ir leidinių, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui apie regioninio parko biologinę įvairovę, rengiamas programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus.
 22. Organizuoja ir vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę.
 23. Savo kompetencijos srityje organizuoja viešuosius pirkimus.
 24. Atostogų, ligos ir kitais atvejais pavaduoja Dubysos regioninio parko direktorių.
 25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.